Εισαγωγικά

Η παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας αφορά τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «e-shop»)με τον διακριτικό τίτλο JomaHome  (domainname: www.jomahome.com.gr ),  οι οποίοι εφεξής θα καλούνται «οι Όροι».

Οι Όροι απαρτίζονται από τους «Γενικούς Όρους Χρήσης», στους οποίους μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η πολιτική επιστροφών, οι τρόποι πληρωμής και παράδοσης, η πολιτική εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και από τους «Ειδικούς  Όρους Χρήσης», οι οποίοι περιλαμβάνουν την «Πολιτική Προστασίας Απορρήτου» και την «Πολιτική Cookies» ( καλούμενες «Πολιτική Προστασίας και Επεξεργασίας Δεδομένων»), οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία μας διαχειρίζεται και διασφαλίζει την ασφάλεια  των παρεχόμενων προς εμάς προσωπικών δεδομένων για την διεκπεραίωση της παραγγελίας του καταναλωτή.

Βάσει της πολιτικής απορρήτου που ακολουθεί η Εταιρία και η οποία εναρμονίζεται με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, κατά την είσοδο και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται τους υπόψη Όρους, άλλως οφείλει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα. Κατά την αποδοχή των όρων χρήσης λογίζεται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο αυτών.

Η Εταιρία είναι στη διάθεση των πελατών της για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή των υπόψη όρων και ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, διά των αναφερόμενων στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» τρόπων.

1. Έδρα- Σκοπός της εταιρίας 

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΚΕ» ( εφεξής «η Εταιρία») εδρεύει στα ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, οδός     ανωνυμος , TK 63200 ,(ΑΦΜ: 801158000, Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  αρ. ΓΕΜΗ:150423357000 Μέλημα δε της Εταιρίας είναι η άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του κάθε πελάτη ξεχωριστά, με συνέπεια και υπευθυνότητα.

2. Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης της Εταιρίας

Η Εταιρία έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου.

3.Ισχύς- τροποποίηση των όρων χρήσης

Οι παρόντες Όροι, καθώς και η πολιτική προστασίας και επεξεργασίας δεδομένων ισχύουν «ως έχουν» και για τον σκοπό της  κατάρτισης της σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του/των καταναλωτή/των, ισχύουν οι όροι χρήσης , όπως αναγράφονται κατά το χρόνο της παραγγελίας του/των. Η Εταιρία πάντως διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να επικαιροποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης κατά την απόλυτη κρίση της, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντά της ως επιχείρησης, να παρέχει στον καταναλωτή το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας (βλ. εδώ και ν.2251/1994, όπως ισχύει) , αλλά και όταν πρέπει να προσαρμοστούν αυτοί σε νεότερη νομοθεσία (ελληνική/ευρωπαϊκή/διεθνή).Επισημαίνεται εδώ ότι η τροποποίηση των όρων χρήσης ΔΕΝ καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν  ήδη πραγματοποιηθεί από τον χρήστη-καταναλωτή του e-shop, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αναφέρεται ρητά.

4.Αποποίηση ευθύνης της εταιρίας

Τα μέρη (Εταιρία και χρήστης-καταναλωτής) συμφωνούν ότι:

Α. Αφενός μεν η Εταιρία θα λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο και θα δείχνει την δέουσα επιμέλεια που απαιτείται κατά τις συναλλαγές, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα, η αλήθεια και η ακρίβεια των παρεχόμενων από αυτήν πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα είτε αυτές αφορούν την λειτουργία του e-shop και την ταυτότητα της εταιρίας είτε αφορούν τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προς πώληση εμπορευμάτων.

Διευκρινίζεται όμως, ότι η Εταιρία ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με πληροφορίες που τις μεταφέρθηκαν από τους προμηθευτές αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων της και τις οποίες η ίδια αντικειμενικά δεν δύναται να ελέγξει (παραδείγματος χάριν λόγω σφραγισμένης συσκευασίας).

Επίσης, η Εταιρία ΔΕΝ φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί  ο χρήστης του e-shop από την χρήση της ιστοσελίδας, η οποία αντικειμενικά εκφεύγει της ευθύνης της (ενδεικτικά εδώ αναφέρονται: εισβολή τρίτου προσώπου στα δεδομένα και τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, παρά το ότι η Εταιρία διατηρεί ενημερωμένα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρά το ότι λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων, ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού οποιασδήποτε μορφής [ιοί, δούρειοι ίπποι, σκουλήκια υπολογιστών και κάθε άλλη μορφή ανάλογου λογισμικού], τεχνικές βλάβες που σχετίζονται με τους εξυπηρετητές [servers] που χρησιμοποιεί η εταιρία για την διατήρηση on-line της ιστοσελίδας).

Τέλος, παρά την παραπάνω δέσμευση της Εταιρίας για παροχή κατά το δυνατόν έγκυρων πληροφοριών, επισημαίνεται στο παρόν σημείο ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για καταχώρηση πληροφοριών/δεδομένων που, κατά την καλή πίστη στις συναλλαγές και κατά την κοινή πείρα, αποδεδειγμένα μπορούν να λογιστούν ως λανθασμένα/ανακριβή (ενδεικτικά εδώ αναφέρονται: τιμή που κατά την κοινή πείρα και λογική δεν θα μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν, αφού αυτή είναι σημαντικά κατώτερη από προϊόντα ανάλογης κατηγορίας και είδους που πωλούνται στην ελληνική επικράτεια και σε αντίστοιχα φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα, πληροφορίες που παρέχονται από ομοειδή ηλεκτρονικά καταστήματα και οι οποίες δεν μπορούν να διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα).

Β. Αφετέρου δε, ο χρήστης-καταναλωτής παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία/ προσωπικά στοιχεία που απαιτείται/-ούνται για την επιτυχή επεξεργασία και ολοκλήρωση της παραγγελίας του (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρόπο πληρωμής, μέγεθος προϊόντος) (βλ. εδώ Πολιτική Προστασίας Απορρήτου)

Ακόμη ο χρήστης-καταναλωτής του  e-shop θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα μόνο κατά τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο αυτή δημιουργήθηκε. Ρητά ο χρήστης-καταναλωτής συνομολογεί ότι δεν πρόκειται να προβεί σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, όπως λόγου χάρη να την χρησιμοποιήσει για υποκλοπή δεδομένων άλλων χρηστών είτε να προβαίνει σε παραγγελίες χωρίς πραγματική πρόθεση αγοράς, με αποτέλεσμα να ζημιώνει την Εταιρία. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για την διεκδίκηση κάθε ζημίας (και την κίνηση κάθε νόμιμης διαδικασίας ενώπιον παντός αρμόδιου αστικού και ποινικού δικαστηρίου) που ενδεχόμενα προκύψει από μία τέτοια συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει τους παραπάνω όρους περί συνετής και θεμιτής χρήσης του e-shop.

Η Εταιρία ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχή επεξεργασία/ολοκλήρωση της παραγγελίας και συνεπώς για την μη έγκαιρη παράδοση ή την αδυναμία παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων προς τον καταναλωτή ελλείψει των απαιτούμενων ελάχιστων (και ακριβών) πληροφοριών κατά την υποβολή της παραγγελίας. Κατά την παράδοση των προϊόντων, ο καταναλωτής υποχρεούται να ελέγξει και να επιβεβαιώσει ότι η συσκευασία του courier είναι σφραγισμένη και σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την φθορά που αυτή έχει υποστεί, κατά τη μεταφορά του προϊόντος. 

Η Εταιρία θα κάνει κάθε τι δυνατόν, ώστε η παραγγελία να παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Παρόλα αυτά, η Εταιρία ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με γεγονότα που δεν βρίσκονται στην σφαίρα επιρροής της και δεν μπορεί αυτή να ελέγξει. Έτσι, η Εταιρία ΔΕΝ φέρει ευθύνη για την μη έγκαιρη μεταφορά από τις συνεργαζόμενες εταιρίες της παραγγελίας σας προς τον πελάτη. Επίσης, δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση του προϊόντος στον πελάτη, εφόσον η μη έγκαιρη παράδοση οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και τυχηρά. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ γεγονότα όπως απεργίες, πόλεμοι, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές και προβλήματα στην παράδοση των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρία από τους προμηθευτές της, παρά την επιμέλεια που δείχνει η Εταιρία κατά τις συναλλαγές της. Αν ανακύψει τέτοιο ζήτημα ως προς την παράδοση των προϊόντων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της Εταιρίας, τότε καθένα από τα μέρη (μετά το πέρας μηνός από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης) μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως, οπότε τα μέρη δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση το ένα από το άλλο μετά την λύση αυτής.

5. Πνευματική  και βιομηχανική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του e-shop (εικόνες, φωτογραφίες, σήματα, σχέδια, γραφικά, διασχηματισμοί, συνδυασμοί χρωμάτων που δίνουν ταυτότητα στο e-shop κατά τις συναλλαγές, καινοτόμες ενδεχόμενα στο μέλλον παρεχόμενες υπηρεσίες)αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από όλο το πλέγμα διατάξεων του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου που αφορά αυτήν. Κάθε σήμα της Εταιρίας  νομίμως κατατεθειμένο στις αρμόδιες αρχές ή το οποίο απέκτησε διακριτική δύναμη κατά τη χρήση του στις συναλλαγές προστατεύεται κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Κανένα από τα παραπάνω δεν μπορεί να αποτελέσει προϊόν πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης και κάθε άλλης ενέργειας που μπορεί να ληφθεί ως προσβολή του υλικού και του περιεχομένου του  e-shop. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι, δεν μπορεί να γίνει χρήση των παραπάνω για δημόσια και εμπορική χρήση εκτός αν δοθεί εγγράφως η συναίνεση της Εταιρίας προς αυτό τον σκοπό.

Ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που η Εταιρία φιλοξενεί στο e-shop και τα οποία διατίθενται προς πώληση, καθώς και κάθε άλλο σήμα άλλης εταιρίας (προμηθευτή, συνεργάτη κ.ά.), αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτών και άρα αυτοί φέρουν την ευθύνη για την προστασία τους.

Η Εταιρία φιλοξενώντας στις σελίδες του ηλεκτρονικού της καταστήματος προϊόντα, υπηρεσίες και σήματα άλλων εταιριών  ΔΗΛΩΝΕΙ ρητά ότι δεν έχει καμία πρόθεση ιδιοποίησης αυτών και ότι αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων αυτών εταιριών.

6.Ελαττωματικότητα προϊόντων

Η Εταιρία έχει ως στόχο να παρέχει ποιοτικά προϊόντα προς τους πελάτες-καταναλωτές που την εμπιστεύονται. 

Τα προϊόντα της Εταιρίας παρέχονται προς τους χρήστες-καταναλωτές με τις ποιοτικότερες προδιαγραφές σε ανταγωνιστικές τιμές, με απόρροια να διακρίνονται για την άριστη σχέση ποιότητας-τιμής (value for money).

Αν παρόλα αυτά, ο καταναλωτής κρίνει ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της παραγγελίας και μπορεί να θεωρηθεί ελαττωματικό, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία(και το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών) από την παραλαβή της παραγγελίας διά των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας, ώστε να εξεταστεί το ζήτημα και αν χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. 

Για τις ανάγκες των υπόψη όρων διασαφηνίζεται ότι ελαττωματικό μπορεί να θεωρηθεί ένα προϊόν αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της Σύμβασης και ειδικά: α) αν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που αναγράφεται για το εκάστοτε προϊόν στο e-shop (ενδεικτικά: υλικό κατασκευής διάφορο από αυτό που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του καταστήματος και προβλήματα στην ύφανση),  β) το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται και για την οποία προορίζονται ομοειδή προϊόντα

Η Εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για κάλυψη περαιτέρω ζημίας που ενδεχόμενα προκύψει στον καταναλωτή από την αγορά, πέρα από την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.  Επίσης, με τους παρόντες όρους διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ αποτελούν ελαττώματα που συνεπάγονται την ύπαρξη αξίωσης αντικατάστασης του προϊόντος: 1)η διαφορετική απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σε σχέση με την πραγματικότητα (λόγου χάρη αποστολή του συμφωνημένου χρώματος σε διαφορετικό τόνο σε σχέση με αυτό που απεικονίζεται στην οθόνη κατά την παραγγελία, δεδομένου του γεγονότος ότι το πως αποδίδεται το κάθε χρώμα εξαρτάται από την οθόνη που διαθέτει ο κάθε χρήστης), 2) η αποστολή από την Εταιρία του σωστού μεγέθους, όπως αυτό παραγγέλθηκε, το οποίο όμως δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Παρ’ όλ’ αυτά, η Εταιρία δίνει το δικαίωμα στον καταναλωτή να αιτηθεί αντικατάσταση του προϊόντος λόγω παραγγελίας λανθασμένου μεγέθους, η οποία οφείλεται σε δική του υπαιτιότητά του, μόνο μια φορά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί το προϊόν να θεωρηθεί ελαττωματικό για αυτόν τον λόγο.

7. Τιμολογιακή πολιτική- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Η Εταιρία έχει την πλήρη ευχέρεια διαμόρφωσης των τιμών των προϊόντων τα οποία πωλούνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο καταναλωτής, έχοντας ενημερωθεί για την τιμή του κάθε προϊόντος προβαίνει στην παραγγελία αυτού, αν το επιθυμεί, με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς αποζημίωση του αγοραστή, αν αυτός εντόπισε μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του, σε άλλο ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα συμφερόντων άλλων εταιριών, ίδιο ή παρεμφερές προϊόν με αυτό που αγόρασε από το e-shop, σε χαμηλότερη τιμή. Με τους παρόντες όρους δηλώνεται από την Εταιρία ότι αυτή δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς αποζημίωση του αγοραστή προς κάλυψη διαφοράς της τιμής του φθηνότερου (πωλούμενου σε άλλο κατάστημα) μέχρι του ποσού της τιμής του προϊόντος που αγόρασε από το e-shop.

Οι τιμές του e-shop μπορούν να αλλάξουν από την Εταιρία χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει βάσει της τιμής που ίσχυε κατά την υποβολή της παραγγελίας του, μη επηρεαζόμενος από τις μεταγενέστερες αλλαγές στην τιμή των προϊόντων.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ότι η τιμή κάποιου προϊόντος θεωρείται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας «ασυνήθιστη» (πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή), να ενημερώσει την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας, ώστε να διερευνηθεί το θέμα από αυτήν και αν κριθεί απαραίτητο, να τροποποιηθεί η τιμή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στο ορθό.

Η Εταιρία ΔΕΝ φέρει καμία υποχρέωση να αποστείλει το προϊόν στην λανθασμένα χαμηλότερη τιμή, ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελίας από τον πελάτη και έχει αποσταλεί ενημερωτικό e-mail επιβεβαίωσης. Υποχρεούται βέβαια σε αυτήν την περίπτωση να ενημερώσει τηλεφωνικά ή μέσω e-mail τον πελάτη για το συγκεκριμένο λάθος κατά την παραγγελία και για την πραγματική τιμή του προϊόντος. Τότε ο αγοραστής δικαιούται είτε να αποδεχθεί την παραγγελία στην πραγματική τιμή του προϊόντος είτε να ακυρώσει ρητά αυτήν. Αν δεν προβεί σε καμία ενέργεια εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραπάνω ενημέρωση, η παραγγελία θα ακυρωθεί αυτόματα από την Εταιρία.

Στις τιμές του e-shop περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης αξίας). Δεδομένου του γεγονότος ότι τα προϊόντα του e-shop διατίθενται σε Ελλάδα και Κύπρο, διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται κατά περίπτωση ο ΦΠΑ του κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί τόπο παράδοσης για το προϊόν/-ντα (Ελλάδα ή Κύπρο), ο οποίος είναι 24 % για την Ελλάδα και 19 % για την Κύπρο. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ από τις φορολογικές αρχές των άνω κρατών-μελών και εξ αυτού του λόγου ενδεχόμενη αύξηση των τιμών του e-shop.

8. Προφίλ πελάτη «Μέλος»

Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στην ιστοσελίδα του  e-shop και έτσι να αποκτήσει λογαριασμό και προσωπικό προφίλ σε αυτήν. Η καταχώρηση των στοιχείων του για την δημιουργία του λογαριασμού του, του δίνει τη δυνατότητα άμεσης παραγγελίας χωρίς την καταχώρηση κάθε φορά αυτών των στοιχείων, ενώ αποκτά έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένης «λίστας επιθυμιών-wishlist», αλλά και της συμμετοχής του σε ενδεχόμενους διαγωνισμούς/κληρώσεις που η Εταιρία τώρα ή στο μέλλον ενδεχομένως διεξάγει. Ο χρήστης με την εγγραφή του αποκτά όνομα χρήστη (username) και προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), ώστε με τη χρήση αυτών των στοιχείων να έχει αποκλειστική πρόσβαση στον λογαριασμό και στο προφίλ του. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού του, μπορεί να ανακτήσει την πρόσβαση στον λογαριασμό του, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ξέχασα το password μου» και ακολουθώντας τις οδηγίες εκεί.

9. Προφίλ πελάτη «Χρήστης»

Η Εταιρία παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να κάνει τις αγορές του εύκολα και γρήγορα και ως απλός «Χρήστης», δηλαδή χωρίς την ανάγκη δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού. Με τον τρόπο αυτόν ζητούνται τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία και την επιτυχή προώθηση της παραγγελίας. Ο χρήστης συμφωνεί με τους παρόντες όρους ρητά στην επεξεργασία των στοιχείων του για τον σκοπό προώθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Με τον τρόπο αυτόν όμως, κάθε φορά που επιθυμείνα προβεί σε παραγγελία από το e-shop (και εφόσον δεν έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα), θα πρέπει να καταχωρεί τα στοιχεία του στην φόρμα παραγγελίας. Ακόμη, ως μη εγγεγραμμένος χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να επωφεληθεί των προνομίων των εγγεγραμμένων μελών του e-shop, που τώρα ή στο μέλλον η Εταιρία μπορεί να παρέχει σε αυτά (εκπτώσεις, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).

10. Πολιτική επιστροφών/αλλαγών/ακυρώσεων

Ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου να υπαναχωρήσει από την σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως με την Εταιρία και να επιστρέψει το προϊόν χωρίς να έχει υποχρέωση να παραθέσει τους λόγους για τους οποίους κατέληξε σε αυτήν την απόφαση. Η προθεσμία της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που το προϊόν/-τα περιήλθαν στην φυσική κατοχή του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, διαφορετικό από τον μεταφορέα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει ασκηθεί από τον καταναλωτή, αν αυτός εντός της συγκεκριμένης παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας και πριν την λήξη αυτής, ανακοινώσει την άσκηση του δικαιώματος προς την Εταιρία. Η ανακοίνωση αυτή μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Jomahome, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, είτε ταχυδρομικά, αποστέλλοντας την φόρμα υπαναχώρησης στη διεύθυνση Aπόλλωνος 4 , Κάτω Τουμπα , Θεσσαλονίκη . όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ρητά επισημαίνεται ότι η εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα αποδεικνύεται από την επισημείωση στο φάκελο της ημέρας κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε τον φάκελο. Το βάρος απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης το φέρει ο καταναλωτής.

Η Εταιρία, εντός του δέματος/-ων της παραγγελίας θα περιλαμβάνει φόρμα υπαναχώρησης της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να συμπληρώσει, ώστε να ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα υπαναχώρησης. Βέβαια μπορεί το άνω δικαίωμα να ασκηθεί και διαμέσου των παραπάνω αναφερόμενων τρόπων (e-mail ή τηλεφωνικά). Υπενθυμίζεται πάντως ότι το βάρος απόδειξης για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης το φέρει ο καταναλωτής.

Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωσή του προς την Εταιρία ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, οπότε και η Εταιρία οφείλει κατόπιν της επιστροφής των προϊόντων να επιστρέψει στο ακέραιο την αξία αυτών. Η Εταιρία, όμως,  ΔΕΝ οφείλει να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητά είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο(λχ υπηρεσία ταχυμεταφοράς «express») από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης (βασική υπηρεσία ταχυμεταφοράς που προσφέρει η Εταιρία).

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται σε περίπτωση υπαναχώρησης με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρία, τα οποία η Εταιρία μπορεί να συμψηφίσει με το ποσό που οφείλει να καταβάλει στον καταναλωτή κατόπιν της υπαναχωρήσεως.

Εφόσον ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή του προϊόντος κατά τη διαδικασία της επιστροφής φέρει ο ίδιος και όχι η Εταιρία. Για τον λόγο αυτόν ο καταναλωτής οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα επιμέλειας, ώστε το δέμα να μεταφερθεί με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Οφείλει δηλαδή να συσκευάσει επιμελώς το προϊόν/-ντα που επιθυμεί  να επιστρέψει, ώστε αυτά να παραδοθούν στην Εταιρία στην άριστη κατάσταση που αυτός τα παρέλαβε. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν στον καταναλωτή και αποδεδειγμένα η κακή τους κατάσταση, στην οποία επιστρέφονται, οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Έτσι, οι επιστροφές των προϊόντων κατά τα παραπάνω, γίνονται δεκτές μόνο αν τα προϊόντα βρίσκονται στην άριστη κατάσταση που παραδόθηκαν από την Εταιρία προς τους καταναλωτές, δηλαδή βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία η οποία δεν θα είναι αλλοιωμένη με κανέναν τρόπο, τα δε εμπορεύματα θα πρέπει να φέρουν τις ετικέτες τους, τα καρτελάκια που είχαν, ό, τι άλλο περιλαμβανόταν στην συσκευασία τους και εν γένει να βρίσκονται σε κατάσταση «καινούριου». Επίσης, για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης απαιτείται να προσκομίζεται και το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). ΔΕΝ γίνονται δεκτές επιστροφές μέσα στην νόμιμη προθεσμία υπαναχώρησης αν τα προϊόντα αποδεικνύεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον καταναλωτή. 


Αλλαγές (πριν την αποστολή των προϊόντων) επιτρέπονται έως δύο ανά παραγγελία. 

Μετά την αποστολή του/των προϊόντος/-ων επιτρέπεται αλλαγή αυτού/-ών μία μόνο φόρα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην περίπτωση της υπαναχώρησης (προϊόν αχρησιμοποίητο, στην συσκευασία του με το παραστατικό αγοράς κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής και εκ νέου παράδοσης του προϊόντος τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής.

11. Ρήτρα μερικής ακυρότητας

Όλοι οι όροι του παρόντος λογίζονται ως ουσιώδεις. Σε περίπτωση αμφισβήτησης και ακύρωσης κάποιου από αυτούς, οι υπόλοιποι εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι παρόντες όροι δεν θίγουν τα δικαιώματά του ως καταναλωτή, όπως αυτά προκύπτουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

12.Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε απορία/ διευκρίνιση ή θέμα απασχολεί τον  χρήστης/καταναλωτή μπορεί αυτός να επικοινωνεί καθημερινά με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας κατά τις ώρες 09:30-17:00 στο τηλέφωνο +306945269811 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

13. Δίκαιο και δικαιοδοσία

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχόμενα προκύψει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και κατά την παραγγελία προϊόντων από το e-shop της Εταιρίας, είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Add to cart